Компанийн засаглал

Компанийн засаглал:

“Бизнес Инвест Девелопмент” ББСБ ХХК нь Монгол Улсад бүртгэлтэй, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр байгуулагдсан ББСБ бөгөөд Монгол Улсын хууль тогтоомжоос гадна Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ)- оос баталсан Компанийн засаглалын кодексийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй юм. Энэхүү кодексийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл:

Хувцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт хувьцаа эзэмшигчдээс сонгогдсон төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”) нь хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхэд хамаарахаар заасан асуудлуудаас бусад бүх асуудлаар шийдвэр гаргадаг. 2023 оны 04 дүгээр сарын байдлаар Компанийн ТУЗ дараах 6 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд олон талын туршлагатай, ур чадвартай гишүүд ажилладаг.

Засаглалтай холбоотой журам
No. Тайлан Татах
1 Цалин урамшууллын бодлго Татах
2 Эрсдэлийн удирдлагын бодлого Татах
3 Ногдол ашгийн бодлого Татах
4 Залгамж халааны бодлого Татах
5 Ёс зүйн дүрэм Татах